Την Παρασκευή 17/3 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Παρασκευή 17.03.2023 και ώρα 19:00 στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με:

 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
 • το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α’),
 • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 15102/10-03-2023 (ΦΕΚ 1429/10-03-2023 τ.Β’)

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού τριών (3) Ναυαγοσωστών (Δ.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για διάστημα οκτώ (8) μηνών στο  Κολυμβητήριο «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ» (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)
 2. Έγκριση πρόσληψης Καθηγητών-Δασκάλων Μουσικής και Εικαστικών τεχνών για τη διδακτική περίοδο  2023-2024 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου (με μορφή αντιτίμου) διάρκειας εννέα(9) μηνών για το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2024 (Εισηγ. κ. Σιγλίδου Π.)
 3. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ. 28.3/15-4-1957 για το έτος 2023 (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)
 4. Τροποποίηση  της 502/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων(άρθρο 70 του Ν. 3852/2010)» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου Ελ..)
 5. Έγκρισης 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2023 (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
 6. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου:  «Συντήρηση Πλατείας Πέπλου » (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 7. Έγκριση Πίνακα Οφειλών οικ. έτους 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου Ελ.)
 8. Έγκριση 1ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Αλεξανδρούπολης  (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου Ελ.)
 9. Τροποποίηση της 12/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  “Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ Α.Ε.”» (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)
 10. Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή Παραλαβής και καθορισμός τοποθεσίας για τοποθέτηση πινακίδων (Εισηγ. κ. Σεφεριάδης Σ.)

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καΐσας Γεώργιος

ΠΗΓΗ: evros24.gr

Tags

Κοινοποίηση